Info

Svenska Elmarknaden

Den svenska elmarknaden är en dynamisk arena som står inför en rad utmaningar och möjligheter. Från omställningen till förnybar energi till implementeringen av smarta elnät, påverkar dessa faktorer både konsumenter och producenter. Denna artikel syftar till att belysa de viktigaste aspekterna av den svenska elmarknaden, samt ge insikter i hur konsumenter kan navigera denna marknad effektivt.

Förståelsen av den svenska elmarknaden

Den svenska elmarknaden har genomgått betydande förändringar sedan avregleringen 1996. Denna förändring tillät konsumenter att fritt välja elhandlare, vilket ökade konkurrensen och i teorin skulle leda till lägre priser för slutanvändarna. Marknaden består av producenter, nätägare, elhandlare och konsumenter. Priserna på elbörsen Nord Pool influeras av faktorer såsom tillgång och efterfrågan, väderförhållanden och kapaciteten i överföringsnätet. Det är viktigt för konsumenter att förstå dessa dynamik för att kunna göra välgrundade beslut. Besök elmarknad.se för vidare om elmarknaden.

Utmaningar på den svenska elmarknaden

Trots avregleringen och införandet av konkurrens, har utmaningar såsom höga elpriser under vissa perioder och bristen på överföringskapacitet fortsatt att påverka den svenska elmarknaden. Variationerna i elpriset kan delvis förklaras med Sveriges beroende av förnybar energi, som vind och vattenkraft, vilka är väderberoende. Dessutom leder den begränsade kapaciteten i elnätet till flaskhalsar, vilket kan öka priserna ytterligare. Att adressera dessa utmaningar kräver investeringar i infrastruktur och utveckling av nya teknologier.

Strategier för att hantera elmarknadens volatilitet

Konsumenter på den svenska elmarknaden kan vidta flera åtgärder för att hantera volatiliteten och minimera sina elkostnader:

 • Att binda sitt elpris genom fasta avtal under perioder då priserna förväntas stiga.
 • Använda sig av smarta hem-teknologier för att effektivisera sin elanvändning.
 • Överväga installation av egen energiproduktion, såsom solpaneler, för att minska beroendet av elnätet.
 • Delta i elbesparingsprogram som erbjuds av många elhandelsföretag.

Dessa strategier kan inte bara minska kostnaderna utan också bidra till en mer hållbar energianvändning.

Framtidens svenska elmarknad

Framtiden för den svenska elmarknaden ser ljus ut med fokus på hållbarhet, innovation och teknologisk utveckling. Med en ökande andel förnybar energi i energimixen och utvecklingen av smarta elnät är målet att skapa en mer flexibel och effektiv elmarknad. Dessa förändringar lovar inte bara lägre miljöpåverkan utan också en mer stabil och förutsägbar marknad för konsumenterna. För att dra nytta av dessa möjligheter, är det dock viktigt för konsumenter och producenter att fortsätta att vara engagerade och informerade om de senaste trenderna och innovationerna inom elmarknaden.

En viktig finansieringslösning

Factoring är en finansieringslösning som ger företag omedelbar tillgång till likvida medel genom att sälja sina fakturor till en factoringfirma. Istället för att vänta 30, 60 eller 90 dagar på betalning från kunder, kan företag få betalt nästan omedelbart. Detta förbättrar kassaflödet och ger företaget mer flexibilitet.

Hur fungerar factoring?

Processen för factoring är enkel. Ett företag med utestående fakturor säljer dem med rabatt till en factoringfirma. Factoringfirman betalar sedan omedelbart 70-90% av fakturans värde till företaget. När fakturan är betald av kunden, betalar factoringfirman resten minus en factoringavgift. Företaget får alltså tillgång till majoriteten av fakturabeloppet direkt, istället för att behöva vänta veckor eller månader på betalning.

Fördelar med factoring

Det finns flera fördelar med att använda sig av factoring:

 • Snabb tillgång till likvida medel. Detta förbättrar kassaflödet och ger flexibilitet.
 • Minskad administration kring fakturahantering och indrivning av betalningar.
 • Minskad kreditrisk eftersom factoringfirman tar över kreditrisken från företaget.
 • Möjlighet att expandera verksamheten snabbare genom ökad tillgång till kapital.
 • Enkel och flexibel finansieringslösning jämfört med banklån.

När är factoring lämpligt?

Factoring passar bäst för företag med återkommande fakturering av varor och tjänster. Det fungerar särskilt bra för snabbväxande företag med begränsad tillgång till traditionellt rörelsekapital. Factoring är också lämpligt vid säsongsvariationer, expanderande verksamhet eller vid oväntade utgifter där företaget snabbt behöver öka likviditeten.

Risker och nackdelar

Även om factoring har många fördelar finns det vissa risker och nackdelar:

 • Factoringavgifterna kan bli dyra över tid, särskilt för långsamma betalare.
 • Företaget får inte tillgång till hela fakturabeloppet direkt.
 • Factoringfirman kan dra sig ur avtalet med kort varsel om företagets ekonomi försämras.
 • Företaget blir beroende av externt kapital.
 • Factoring ses ofta som en finansieringslösning för företag med svag ekonomi.

Factoringfirman – en viktig samarbetspartner

Eftersom factoringfirman finansierar företagets tillväxt är det viktigt att välja rätt partner. En professionell och pålitlig factoringfirma erbjuder konkurrenskraftiga villkor, smidig hantering av fakturor och god tillgänglighet. De bör också ha kunskap om företagets bransch. Genom öppen dialog och regelbundna avstämningar kan factoringfirman bli en värdefull samarbetspartner över tid.

Factoring kan lösa många utmaningar

Sammanfattningsvis kan factoring lösa flera vanliga utmaningar för företag, som långa betalningstider från kunder, säsongsvariationer, oväntade utgifter eller snabb tillväxt. Med factoring frigörs likviditet och företaget får ökad handlingsfrihet. Factoring är därför en finansieringslösning som är värd att undersöka för många företag.

Fördelar med att arbeta som bemanningsläkare

Att arbeta som bemanningsläkare innebär att man arbetar på olika sjukhus och vårdinrättningar genom en bemanningsfirma. Det finns många fördelar med att arbeta på det här sättet. Man får möjlighet att arbeta på olika ställen och träffa nya kollegor. Det ger en variation i arbetet och man slipper fastna på samma ställe under lång tid. Som bemanningsläkare behöver man inte oroa sig för att stå utan arbete. Bemanningsföretaget ordnar nya uppdrag åt en när det gamla uppdraget är slutfört. På så sätt slipper man gå arbetslös mellan uppdragen.

Flexibilitet och frihet i yrket

Att arbeta som bemanningsläkare ger stor flexibilitet och frihet över sin tid. Man kan själv välja när och var man vill arbeta. Det passar bra för läkare som vill ha mer flexibilitet i sitt arbetsliv. Som bemanningsläkare kan man tacka ja till de uppdrag som passar en själv bäst just för tillfället. Man är inte bunden till en viss arbetsplats på samma sätt som vid en tillsvidareanställning. Det ger en stor frihet att styra över sin arbetssituation.

Få bredare erfarenhet

Genom att arbeta på olika ställen får man som bemanningsläkare en bredare erfarenhet. Man lär sig olika arbetssätt och rutiner. Det ger en större förståelse för hur vården fungerar i olika delar av landet. Erfarenheten från olika arbetsplatser gör att man blir en mer flexibel läkare. Man lär sig anpassa sig efter olika förutsättningar och utmaningar. Det är värdefulla egenskaper som kommer till nytta resten av karriären.

Extra inkomster

Många väljer att arbeta extra som bemanningsläkare vid sidan av en tillsvidareanställning eller under sin specialistutbildning. Det ger ett välkommet tillskott till inkomsten. Eftersom man själv kan styra när och var man jobbar passar det bra att ta bemanningsuppdrag vid sidan av annat arbete eller studier. På så sätt kan man tjäna extra pengar utan att behöva binda upp sig på lång sikt. För nyexaminerade läkare kan det vara svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Genom att arbeta som bemanningsläkare under en period efter examen kan man bygga ett starkare CV. Arbetsgivare ser positivt på om man har erfarenhet från olika ställen. Det visar att man klarar av att anpassa sig och är flexibel. När man söker en tillsvidareanställning senare kan arbetet som bemanningsläkare alltså vara meriterande.

Prova på drömjobbet

För läkare med en dröm om att arbeta på en viss klinik eller sjukhus kan bemanningsuppdrag vara ett sätt att testa på drömjobbet. Genom att ta ett kortare uppdrag på den önskade arbetsplatsen får man chansen att se om det passar som man tänkt sig. Om drömjobbet visar sig vara allt man hoppats på kan ett bemanningsuppdrag ibland leda till en tillsvidareanställning där senare. Det är ett bra sätt att prova på sin drömarbetsplats utan att direkt binda upp sig på lång sikt.

Undvika ensamarbete

En nackdel som många läkare upplever är att arbetet kan bli ganska ensamt, särskilt på mindre vårdcentraler. Som bemanningsläkare umgås man med nya kollegor hela tiden och slipper känslan av ensamarbete. För läkare som trivs med omväxling och att träffa nya människor passar därför arbetet som bemanningsläkare bra. Det ger en social stimulans i arbetet som motverkar risken för ensamhet.

Utvecklingsmöjligheter för bemanningsläkare

Bemanningsföretag erbjuder ofta kurser och utbildningar för sina anställda läkare. Det ger möjlighet att utveckla sig inom sitt yrke samtidigt som man arbetar som bemanningsläkare. Genom de olika uppdragen får man dessutom en inblick i hur olika verksamheter arbetar. Det i sig är utvecklande och ökar de medicinska kunskaperna. Arbetet som bemanningsläkare ger alltså goda möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling. Sammanfattningsvis finns det många fördelar med att arbeta som bemanningsläkare. Det ger variation, frihet och flexibilitet i arbetet. Man får en bredare erfarenhet och möjlighet att tjäna extra pengar. Det kan också fungera som ett sätt att prova på drömjobbet eller slippa ensamarbete. Bemanningsuppdrag ger dessutom goda möjligheter till utveckling i yrket.

Möjligheterna med att låna pengar med betalningsanmärkning

Betalningsanmärkningar kan vanligtvis utgöra ett stort hinder när du vill ta ett lån. Denna plump i din kreditvärdighet signalerar nämligen för potentiella långivare att du tidigare har haft svårigheter med att sköta dina ekonomiska åtaganden. Men innebär detta att dörren till lånemarknaden är helt stängd och att du inte kan låna pengar med betalningsanmärkning? Nej, inte nödvändigtvis. Det finns alternativ även för dig och möjligheterna med dessa belyser vi nedan!

Varför är det så svårt att låna pengar med betalningsanmärkning?

Många traditionella banker har strikta kriterier när det kommer till kreditvärdighet. Betalningsanmärkningar är för många banker en oönskad röd flagg som ökar risken för att du inte kommer kunna betala tillbaka ditt lån. Därför är risken stor att du antingen får ett direkt avslag på din låneansökan eller beviljas ett lån till högre ränta och sämre villkor. Men samtidigt finns det också vissa möjligheter med att låna pengar med betalningsanmärkning.

3 fördelarna med att ansöka om ett lån hos en nischbank

Tack vare den ökade digitaliseringen och framväxten av nya aktörer på finansmarknaden finns det idag alternativa långivare att tillgå. Till exempel finns det numera nischbanker som kan bevilja dig ett lån även om du skulle råka ha betalningsanmärkningar. Detta genom att de fokuserar mer på din aktuella återbetalningsförmåga snarare än stirrar sig blinda på din historik.

Fördelarna med att ansöka om ett lån hos en nischbank och låna pengar med betalningsanmärkning är:

 • Tillgängligheten. Dessa lån är tillgängliga för många låntagare och du kan vanligtvis snabbt få lånet beviljat och utbetalt.
 • Flexibiliteten. Du erbjuds vanligtvis möjlighet att betala tillbaka lånet över tid genom mindre månatliga betalningar.
 • Ingen UC-upplysning. En fördel med nischbankerna är att många av dessa använder andra kreditupplysningsföretag än UC. Därmed kan du ofta skydda din kreditvärdighet och inte underminera dina möjligheter att i framtiden få ett lån hos någon av de större bankerna.

Att tänka på

För att undvika de möjliga fallgroparna är det viktigt att du har en tydlig återbetalningsplan. Räkna noggrant ut din återbetalningsförmåga och se till att du har en buffert för oförutsedda utgifter. Läs även alla villkor och förstå vilka avgifter som är kopplade till lånet.

Flexkontot lånar ut pengar till svenska konsumenter

Flexkontot är en tjänst som lånar ut pengar till svenska konsumenter. En stor fördel med att låna pengar via dem är att deras lån erbjuder en större flexibilitet än vad som annars är kutym. Detta gäller såväl när det kommer till återbetalningen av lånet som den flexibla kreditgränsen. Hela processen är helt enkelt utformad för att vara enkel och smidig. Som användare kan du dessutom enkelt få tillgång till information om den finansiella produkt som erbjuds.

Till exempel har Flexkontot en lånekalkylator på sin hemsida. Denna kan du använda för att beräkna hur mycket det skulle kosta dig att låna ett lån. Genom att dra i reglagen och ange olika belopp kan du se över olika möjliga scenarier. Dessutom ser du direkt på webbplatsen hur hög den totala kostnaden för lånet är och hur hög dne effektiva räntan är.

3 fakta om Flexkontot som du bör känna till innan du lånar

Vill du veta mer om denna tjänst innan du surfar in på deras webbplats? Då vill vi framför allt belysa följande fakta::

 • Du lånar genom att öppna en kontokredit. När du bestämmer dig för att låna pengar via Flexkontot görs detta genom en så kallad kontokredit. Detta betyder att du som kund och låntagare väljer en kreditgräns och hur mycket pengar du vill använda nu på direkten. Återstoden kan sedan finnas kvar på kreditkontot som en buffert. Du kan senare logga in på ditt konto närhelst du önskar för att ta ut de pengar som finns kvar på kontot.
 • Du kan låna mellan 3 000 och 30 000 kr. När du lånar pengar via just denna långivare har du möjlighet att låna från 3 000 kr och upp till 30 000 kr. För att kunna beviljas ett lån behöver du vara minst 18 år gammal och ha en inkomst på åtminstone 120 000 kr före skatt per år. Dessutom måste du ha ett svenskt personnummer, vara skriven i landet samt inte ha någon aktiv skuld hos Kronofogden. Tidigare betalningsanmärkningar behöver dock inte vara ett hinder i sig.
 • Upplysningen tas inte via UC. Denna långivare gör inte sina kreditupplysningar via UC (Upplysningscentralen). De använder sig istället av ett annat kreditupplysningsföretag, närmare bestämt Bisnode. Vad detta innebär är att din låneansökan inte registreras hos UC, vilket vissa kunder anser vara fördelaktigt.

En valutaomvandlare kommer till hands när du investerar globalt

I en normal globalfond består närmare halva innehavet av amerikanska bolag. Detta till skillnad från en Sverigefond som ju fokuserar enbart på svenska sådana. Men faktum är att de globala börserna är så mycket större än enbart de svenska och de amerikanska marknaderna. Därför kan du behöva utrusta dig med en valutaomvandlare och ge dig ut utanför dessa börser i din jakt på överavkastning.

Därför kan du vilja investera globalt snarare än begränsa dig till ett land

De flesta investerare som köper aktier på andra marknader än de inhemska gör detta främst i syfte att diversifiera sina portföljer. Detta är för de allra flesta det huvudsakliga motivet med att blicka ut utanför det egna landets gränser. Olika internationella marknader varierar ofta jämfört med om du enbart tittar på den svenska eller den amerikanska marknaden. Detta gör att det kan vara värt att sprida din risk genom att investera i flera olika länder och på så vis göra portföljen lite mindre volatil.

 

Men det kan även finnas andra skäl till att du vill göra detta. Till exempel är det amerikanska indexet Nasdaq fullproppat med amerikanska techbolag. Denna typ av av världsledande teknikbolag är betydligt svårare att hitta på den svenska börsen. Så om du vill kunna exponera dig mot sådana behöver du med andra ord ge dig ut utanför Sveriges gränser och vara öppen för att investera internationellt.

En valutaomvandlare kan göra dina jämförelser lite mer rättvisa

Så varför skulle du då vilja använda dig av en valutaomvandlare, kanske du undrar? Svaret på denna fråga är enkelt: du kan behöva omvandla olika länders valutor till svenska kronor (SEK) och vice versa. Detta för att ta reda på hur mycket till exempel ett Spotify eller ett Meta Platforms (f.d. Facebook) är värt eller kostar i vår inhemska valuta. Fördelarna med denna möjlighet är att:

 

 • Detta trots allt är intressant information som kan hjälpa dig att jämföra allt från aktiekursen till det totala börsvärdet och andra nyckeltal med motsvarande tal för svenska bolag.
 • Växelkurserna i de populära valutorna runtom i världen fluktuerar i princip sekund för sekund.
 • Det är enkelt att konvertera amerikanska dollar (eller annan valuta) till svenska kronor och vice versa med hjälp av en valutaomvandlare.

Brixo låter dig låna även om du har en betalningsanmärkning

Det kan vara en bra lösning att ta ett lån för att täcka större utgifter av olika slag. Några exempel på sådana kostnader är utgifter för resor, bröllop, renoveringar eller stora inköp. Om du inte vill belasta ditt kreditkort med dessa kostnader och saknar det sparkapital som krävs kan du istället använda dig av lånade pengar. Men att få ett lån beviljat kan vara besvärligt om du råkar ha en betalningsanmärkning. Som tur är låter Brixo dig ta ett lån även om du skulle ha en sådan, i många fall.

Brixo lånar ut pengar även till dig som har en betalningsanmärkning

Om du har betalningsanmärkningar sedan tidigare och kanske även en låg kreditvärdighet i övrigt kan det vara extremt svårt att få ett lån. Du kommer då ha stora svårigheter att hitta en långivare som kan ge dig ett positivt besked på din låneansökan. Eller så kanske du ändå beviljas ett lån men till en så pass hög ränta att det ändå inte känns värt besväret. Så behöver dock inte alltid vara fallet – genom att kolla runt lite grann kan du kanske hitta ett bättre alternativ på lånemarknaden.

På webbadressen https://brixo.se/ hittar du ett konsumentkreditinstitut som låter sina låntagare låna mellan 3 000 och 5 000 kr. Detta helt utan att UC behöver blandas in i samband med att en kreditupplysning ska göras. Dessutom kan de i många fall bevilja dig ett lån även om du skulle ha en betalningsanmärkning.

Läs vidare för att få reda på vad du bör tänka på rent generellt när det kommer till konsumentlån!

Generella tumregler som du bör förhålla dig till

Generellt sett bör du ha följande saker i åtanke när du ansöker om en konsumentkredit (oavsett om du gör detta hos Brixo eller hos någon annan aktör):

 • Ta reda på hur mycket lånet kommer att kosta dig varje månad innan du skickar in din ansökan.
 • Var säker på att du förstår den totala kostnaden för lånet innan du lånar pengar.
 • Se till så att du är införstådd med alla de avgifter som kommer med lånet.

Annat än detta behöver du bara se till så att du kvalificerar dig som låntagare!

MOHV säljer fastigheter från norr till söder

MOHV är landets 11:e största mäklare av fastigheter om man räknar storleken utifrån hur många fastighetsmäklare de olika mäklarfirmorna i landet har. Denna byrå grundades 2012 och har en lite mer modern känsla än många av konkurrenterna. Detta återspeglas inte bara av namnet på bolaget utan även av deras logga och slogan: “We like to MOHV you.”

Byråns huvudkontor ligger i vår huvudstad och kan därmed dyka upp när du ska jämföra mäklare i Stockholm. Men det är inte bara i Estocolmo som denna byrå är verksam. De har även kontor på andra svenska orter såsom Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Kungsbacka, Lund, Luleå, Uppsala, Staffanstorp m.fl. Därmed är detta en mäklarbyrå som du kan komma att stöta på lite varstans i vårt avlånga land.

Du bör jämföra mäklare i Stockholm och välja en med många knep

Har du ett väldigt mörkt och murrigt kök? I sådana fall rekommenderar vi faktiskt att du målar om köksluckorna innan du lägger ut din fastighet till försäljning. Detta för att ge köket en ljusare och fräschare look. Lite ny färg kan nämligen få ditt hem att se betydligt ljusare, större och trevligare ut både i verkligheten och på foton.

Denna typ av tips bör du kunna få från din mäklare. Därför gör du bäst i att jämföra olika fastighetsmäklare och deras arvoden via Mäklararvode.se. Visst, långt ifrån alla tips kanske bidrar till att direkt trissa upp budgivningen och öka slutpriset på din fastighet. Men indirekt kan även mindre knep ha en stor effekt på hur din bostad uppfattas och värderas av potentiella köpare. Av detta skäl bör du hitta en vass och skicklig mäklare att jobba med – en som har en hel verktygslåda full av knep!

MOHV är en av flera aktörer på Stockholms fastighetsmarknad.

Som vi har nämnt finns MOHV bland annat representerade i Stockholm. Men även om denna mäklarfirma är erkänt duktig bör du inte nöja dig med en potentiell samarbetspartner. Gör istället så här:

 • Klicka dig in på Mäklararvoden.se.
 • Börja jämföra mäklare i Stockholm.
 • Välj en samarbetspartner som du tror kan ha många ess i sin rockärm.

Hitta och jämför billån med låg ränta via låneförmedlare

Ett enkelt sätt att hitta billån med låg ränta är att använda låneförmedlare. Det finns ett flertal låneförmedlare i Sverige men i grunden utför de samma slags tjänst. Så här fungerar det.

Jämför och hitta billån med låg ränta

 • Låneansökan skickas in
  De flesta låneförmedlare vänder sig till privatpersoner och erbjuder en tjänst som gör att allt från privatlån och bolån till billån med låg ränta kan hittas. Via hemsidan skickas en gratis ansökan. I ansökan anges bland annat lånebelopp, önskad amorteringstid samt information om låntagaren. Ansökan signeras sedan oftast med digitalt BankID.
 • Kreditupplysning tas
  Automatiskt kommer nu en kreditupplysning att tas på den person som ansökan gäller.
 • Bankerna ser ansökan
  Inom några sekunder från att ansökan har skickats in kommer anslutna banker och kreditgivare se informationen från ansökan samt kreditupplysningen. De har därmed all information de behöver för att kunna avgöra om de vill erbjuda lån eller inte – samt till vilken räntesats.
 • Svar ges – inom några minuter
  Eftersom allt går automatiskt kan svar från de första bankerna komma redan efter ett par minuter. De flesta låneförmedlare anger däremot att man bör vänta 24 timmar eftersom vissa banker inte svarar lika snabbt.
 • Val sker
  Efter 24 timmar har alla banker svarat – som är villiga att erbjuda lån. De som inte vill erbjuda lån kommer alltså inte att svara på ansökan. Även om en låneförmedlare samarbetar med 40 banker så innebär det alltså inte att 40 olika lånealternativ kommer att erbjudas. Utifrån de svar som kommit kan sedan billån med låg ränta och passande månadskostnad väljas. Alla alternativ presenteras nämligen både utifrån ränta och månadskostnad för att göra det enklare för låntagaren att välja ett passande alternativ.

Fördelar med låneförmedlare

Det finns flera fördelar med att använda låneförmedlare istället för att själv försöka hitta billån med låg ränta genom att kontakta de olika bankerna.
För det första går det snabbare. En enda ansökan skickas in men upp till 30 – 40 banker har möjlighet att svara på ansökan. Det tar betydligt längre tid att skicka in en separat ansökan till varje bank.

För det andra tas enbart en kreditupplysning eftersom bankerna delar på dessa uppgifter. Skulle ansökan ske till 40 banker skulle 40 kreditupplysningar tas vilket påverkar kreditvärdigheten negativt.

Så hittar du bra kreditkort för dina vanor och behov

Det är ganska enkelt att hitta bra kreditkort men desto svårare att identifiera det allra bästa för just dina vanor och behov. För att kunna göra detta behöver du nämligen titta dig själv i spegeln och ta en ordentlig titt på dina köpvanor och privatekonomiska förutsättningar. Du behöver till exempel ha bra koll på din kreditvärdighet och det sätt som du spenderar pengar i din vardag. I annat fall kommer du inte kunna välja det kort som passar just dig bäst.

Dessutom är det viktigt att du är medveten om hur du kommer använda ditt kort. Du kan till exempel använda det för att tillfälligt låna lite pengar via krediten eller för att samla bonuspoäng. Läs vidare så hjälper vi dig att hitta ett bra kreditkort som du kommer bli nöjd med!

Det finns många bra kreditkort att välja mellan

Det finns många kort att välja bland och dessa är några av de mest populära just nu:

 • Komplett Bank
 • re:member flex
 • Resurs Gold
 • Bank Norwegian
 • Refunder Pay
 • Resurs Classic
 • Coop Mastercard
 • Resurs World
 • Moregolf Mastercard
 • Shell Mastercard
 • Marginalen Traveller
 • Collector Easyliving
 • Marginalen Gold
 • Swedbank Kreditkort

Alla dessa är mer eller mindre bra kreditkort och därför kan det vara svårt att veta vilket du ska skaffa. Ska du helt enkelt blunda och välja ett från listan, eller hur ska du egentligen gå tillväga? Läs vidare så ska vi dela med oss av några handfasta tips!

Så väljer du det rätta kortet för dig

När du ska identifiera vilket kort som är det rätta för dig kan du resonera utifrån huruvida du är en:

 • Student. Studenter brukar generellt sett inte ha kreditkort och har vanligtvis en låg kreditvärdighet. Med detta sagt kan du under vissa förutsättningar ändå bli beviljad ett kort med en kredit. Om så är fallet är det extra viktigt att du läser på hur du bäst använder kortet och att du är ansvarsfull i användandet av det.
 • Restokig. Du som gärna reser mycket i världen bör skaffa ett så kallat resekort som ger dig billigare flyg och hotellvistelser.
 • Shoppinggalen. Om du älskar att shoppa bör du skaffa ett kreditkort som ger dig cashback eller bonus på allt du handlar.